AZE ENG
Facebook
Twitter Google Myspace
İstanbul Həmzə Nigari Simpoziumu
23-5-2016

III. ULUSLARARASI HAMZA NİGARΠ

TÜRK DÜNYASI KÜLTÜREL MİRASI SEMPOZYUMU

KABUL EDİLEN BİLDİRİLER

 

TÜRKİYE KATILIMCILARI

 

1. Prof.Dr. Kadir ÖZKÖSE, Hamza Nigȃrȋ’nin Tasavvuf Anlayışı, Bozok Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Tasavvuf Bölümü.

2. Prof.Dr. Ercüment TEZCAN, Türkî Cumhuriyetler Arasındaki İlişkilerde Kültürel Unsurlar, Galatasaray Üniversitesi, İktisadi İdari Bililmer Fakültesi, Uluslar Arası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi. 

3. Doç.Dr. İbrahim IŞITAN, Multikültüralizm ve Sufizm, Karabük Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Bölümü Öğretim Üyesi. 

4. Yrd.Doç.Dr. Mehmet Nuri ÇINARCI, Safeviler Döneminde Türkçe Yazılmış Bir Yûsuf ü Züleyhâ Şemsî’nin Kıssa-i Yûsuf’u, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Üyesi.

5. Yrd.Doç.Dr. Metin HAKVERDİOĞLU, Sebatî’nin Nigarî’ye Nazireleri, Amasya Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi, 

6. Dr. Hayati BİCE, Yesevî ve Nigarî Şiirinde Melâmet Unsurları. RTÜK.

7. Yrd.Doç.Dr.Kürşat EFE, Hamza Nigârî’nin Divanında Atasözleri ve Deyimler, Amasya Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi, 

8. Arş.Gör. Müslüm YILMAZ, Seyyid Nigârî’nin Eşi Lutfiye Hanım’ın Tasavvufi Şiirleri, İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü. 

9. Yrd.Doç.Dr. Elif AYAN NİZAM, Nigârî’nin Birinci Terci’inde “En Sevgili”ye “Kurban” Edilenler, Hitit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü.

10. Yrd.Doç.Dr. Hiclâl DEMİR, Nâilî-İ Kadîm’in Şiirlerinde Halvetîliğin Yansımaları, Hitit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 

11. Yrd.Doç.Dr. İsmail METİN, İslamofobi ve Zenofobi Bağlamında Fransa’da Karikatür Krizleri, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü. 

12. Arş.Gör. Mevlüt İLHAN, Mir Hamza Nigarî’nin Eserlerinde Nur-I Muhammedî İnancı, Amasya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi. 

13. Arş.Gör. Gülsüm SADIÇ, Mir Hamza Nigarî’nin Türkçe Divân’ı ve Nigar-Nâme Mesnevisi’nde Folkloristik Yapı, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. 

14. Yrd.Doç.Dr. Orhan Fatih KUŞDEMİR, Seyyid Mir Hamza Nigârî'nin Dua-Dua Büyüyen Tasavvuf Yolculuğu, Amasya Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi. 

15. Yrd.Doç.Dr. Osman AYDINLI, Bursalı Mehmet Tahir’in “Osmanlı Müellifleri” Eserine Göre Türkiye ve Azerbaycan’da Faaliyet Gösteren Âlim ve Mutasavvıflar, Marmara Üni. İlahiyat Fak. İslam Tarih ve Sanatları Öğretim Üyesi. 

16. Yrd.Doç.Dr. Muzaffer BARLAK, Türkiye ve Azerbaycan’daki Mezhebî Hoşgörü Zemininin Temelleri, Sinop Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Kelam ve İslam Mezhepleri Tarihi Ana Bilim Dalı. 

17. Yrd.Doç.Dr. Fatih SONA, Seyyid Hamza Nigârî’nin Fuzûlî’ye Yazdığı Tahmisler, Çankırı Karatekin Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü.

18. Öğr.Gör. Mücahit AKKUŞ, Seyyid Nigari Divanında Dil ve Üslup, Hitit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. 

19. Yrd.Doç.Dr. Vafa SAVAŞKAN, Edebiyat Derslerinin Aktardığı Ortak Değerler: Azerbaycan ve Türkiye’de Okutulan Edebiyat Ders Kitaplarındaki Masalların Aktardığı Değerler Açısından İncelenmesi, Sinop Üniversitesi Eğitim Fakültesi.

20. Yrd.Doç.Dr. Cengiz MÜRSELOV, Azerbaycan’ın Fethinden Sonra Şirvan Bölgesinin Tarihi ve Coğrafi Durumu, Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi.

21. Arş.Gör. Yasin KARADENİZ, Azerbaycan Kültür Derneğinin Türk Edebiyatına ve Fikir Hayatına Katkıları, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. 

22. Arş.Gör.Dr. Bora YILMAZ, Bir Fikir Adamı, Bir Bilim Adamı ve Bir Şair: Prof. Dr. Mehmet İsmail, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. 

23. Yrd.Doç.Dr. Musa KAVAL, Tasavvufi Gelenekte Çok Kültürlülüğün Bir Örneği; Hamza Nigari, Hakkari Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi.

24. Yrd.Doç.Dr. Muhittin TURAN, 19. Yüzyılda Azeri Asıllı Divan Şairlerinden Sâî Efendi, Bülent Ecevit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü.

25. Yrd.Doç.Dr. Abdülkadir TEKİN, Hoca Ahmet Yesevî’nin Tasavvuf Düşüncesinin Fıkhî Temelleri, Sinop Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, İslam Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. 

26. Öğr.Gör. Ömer GÜVEN, Hamza NigarÎ Divanında Deyimler, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve edebiyatı Bölümü. 

27. Uzman Ahmet AYTAÇ, Başbakanlık Osmanlı Arşivinde Dergah, Cami ve Tekkelerin Tefrişatına Dair Bazı Kayıtlar, Selçuk Üniversitesi, Türk El Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezi. 

28. Prof.Dr. Ahmet Hakkı TURABÎ, Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Dini Musiki Anabilim Dalı. 

29. Doç.Dr. Muammer CENGİL, Hitit Üniversitesi, İskilip Meslek Yüksekokulu, Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü. 

30. Doç.Dr. Fidan KASIMOVA, Azerbaycan Opera Sanatçısı, Özel Davetli.

 

AZERBAYCAN KATILIMCILARI

 

31. Dr. Akif MƏMMƏDLİ - A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu - Türkiyə-Azərbaycan ortaq tarixi kültürəl dəyərləri

31a. Asif SEYİDOV - Peyğəmbər varislərindən biri Hacı Mahmud əfəndi Qarani

32. Dos.Dr. Aytən HACIYEVA - Azərbaycan Dillər Universiteti - Seyid Nigari və XIX əsr Qarabağ ədəbi mühiti

33. Dos.Dr. Bəsirə ƏZİZƏLİYEVA - AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu - Almas İldırımın mühacirət dövrü yaradıcılığının əsas ideya istiqamətləri

34. Dos.Dr. Bilal HƏSƏNLİ - Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti - Mir Həmzə Seyid Nigari poeziyasında kamil insan problemi

35. Dr. Elmira ABASOVA - MİRAS Mədəni İrsin Öyrənilməsinə Kömək İctimai Birliyi - Mir Həmzə Seyid Nigari və Mir Sədi Ağa poeziyasında paralelliyin sintezi

36. Prof.Dr. Qafar CƏBİYEV, Dr. Fariz XƏLİLLİ - MİRAS Mədəni İrsin Öyrənilməsinə Kömək İctimai Birliyi - Azərbaycanın İsmayıllı bölgəsində sufizmin tarixi mərhələləri

37. Yrd.Dos.Dr. Gatibe VAGİFKIZI - Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi Nesimi adına Dilçilik Enstütüsü - Nakşıbendiye-Halidiye tarikati hakkında manzum risale

38. Gülara QƏNİYEVA - AMEA Mərkəzi Elmi Kitabxanası - XIX-XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda təriqətlər (Naxçıvan bölgəsi üzrə)

39. Gülnar AXUNDOVA - Bakı Dövlət Universiteti - Xəlvətilik və onun XV əsr Azərbaycan ədəbiyyatında əksi

40. Gülnar YUNUSOVA - AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu - Türk ədəbiyyatında Kamal Abdulla yaradıcılığının rolu

41. Dos.Dr. Gülnarə SƏFƏROVA - Azərbaycan Tibb Universiteti - Təsəvvüf fəlsəfəsində qadın sufilər (Erkən dövr. Bəsrə məktəbi)

42. Günel MƏMMƏDOVA - Seyid Həmzə Nigarinin dini görüşləi və multikulturalizm

43. Gülsümxanım HASİLOVA - AMEA Folklor İnstitutu - Türk xalqlarında bayatıların xarakterik xüsusiyyətləri (Əzizə Cəfərzadə yaradıcılığında)

44. Günel BAXIŞOVA - Azərbaycan Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti - Multikultural mühitin formalaşmasında sufi fəlsəfənin təsiri (Azərbaycan nümunəsində)

45. Günel RƏHİMLİ - Bakı Dövlət Universiteti - Anadolu Türkmənləri və Səfəviyyə təriqəti

46. Dr. Həbibə ƏLİYEVA - AMEA Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi - Sufizm atributlarından biri olan təbərzinlər üzərində epiqrafik yazı nümunələri

47. Dos.Dr. Xuraman HÜMMƏTOVA - AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu - Mir Həmzə Seyid Nigarı yaradıcılığında Qarabağ həqiqətlərinin poetik dərki

48. İlhamə QURBANLI - Azad Azərbaycan televiziyası - Mir Həmzə Seyid Nigarinin şeirlərində qadın obrazları və bu obrazların ardındakı gerçək kimlikləri

49. Dos.Dr. Kəmalə PƏNAHOVA - Bakı Dövlət Universiteti - Sufi mistik düşüncəsində vəhdət əl-vücud təlimi (Mir Həmzə Seyid Nigari yaradıcılığında)

50. Yrd.Dos.Dr. Könül HACIYEVA - AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu - Halili yaratıcılığında sufi bakış açısı

51. Prof.Dr. Kübra ƏLİYEVA - AMEA Memarlıq və İncəsənət İnstitutu - Azərbaycanda sufi xanəgahlarının əsas funksiyası

52. Dos.Dr. Lütviyye ASGERZADE - AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu - Edebiyatda aşk ve güzellik felsefesi - sufizm (“Şeyh Senan” faciası üzerine bir inceleme)

53. Dos.Dr. Məhbubə QURBANOVA - Bakı Dövlət Universiteti - Mir Həmzə Seyid Nigarinin əsərlərində işlənən yer adları

54. Dos.Dr. Mətanət ABDULLAYEVA - Bakı Dövlət Universiteti - Təsəvvüfdə “qəm” və “məstlik” anlayışlarının konseptual mahiyyəti

55. Dos.Dr. Mətanət ŞƏKİXANOVA - AMEA Fəlsəfə və Hüquq İnstitutu - Nəqşibəndiliyin ardıcılı Camal ağa Dilbazinin şəxsiyyəti, müasirləri və “Divani-Fəsahət” əsərindəki Mir Həmzəsi

56. Prof.Dr. Minaxanım NURİYEVA TƏKLƏLİ - Qafqaz Araşdırmaları İnstitutu - Nigarinin ideya-məslək ortağı Xasay xan Usmiyevin XIX əsr Qafqaz-Azərbaycan ədəbi-mədəni mühitində yeri

57. Naibə ƏLƏKBƏROVA - Azərbaycan Xalça Muzeyi - Azərbaycanda sufızm: sufizmin yaranma və inkışaf tarixi

58. Prof.Dr. Naile SAMADOVA - AMEA Füzuli adına Elyazmalar Enstütüsü - Azerbaycan-Türkiye edebi ilişkilerinin gelişmesinde Namık Kemal, Muhammed Hadi, Ömer Faik Nemanzade

59. Dos.Dr. Nəzakət İSMAYİLOVA - Naxçıvan Dövlət Universiteti - Türkiye'de yaşamış Azerbaycan göç edebiyatının temsilcileri

60. Dos.Dr. Nəzakət MƏMMƏDLİ - AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu - Seyid Nigarinin təsəvvüfi görüşləri

61. Nuranə MİRSƏDİZADƏ - Şəmsəddin Yeşil və Mir Həmzə Seyid Nigari həzrətləri

62. Ofelya İSMAYİLOVA - AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu - Vətən sevgisi və türkçülük ideyaları Bəxtiyar Vahabzadə yaradıcılığında

63. Prof.Dr. Paşa KERİMOV - AMEA Füzuli adına Elyazmalar Enstitüsü - 17. yüzyıl Azerbaycan ve Osmanlı edebiyatlarında benzer hususlar ve ilişkiler

64. Ruslan ADGÖZƏLOV,- MİRAS Mədəni İrsin Öyrənilməsinə Kömək İctimai Birliyi; Nərgiz QARAYEVA - Bakı Dövlət Universiteti - Alim Qasımovun musiqi yaradıcılığında sufi görüşləri

65. Şafak ALİZADE - Qafqaz Üniversitesi - Azerbaycan-Türkiye edebi alakalarının gelişiminde kardeş Kalemler dergisi

66. Prof.Dr. Salidə ŞƏRİFOVA - AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu - Əhməd Yəsəvinin bədii və fəlsəfi-dini irsi haqqında

67. Dos.Dr. Səadət ŞIXIYEVA - AMEA Akademik Ziya Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu - “Nigarnamə”də poetik sinkretizm: ənənə çərçivəsində axtarışlar

68. Dos.Dr. Sevda QASIMOVA - İsmayıllı Dövlət Humanitar və Texnologiya Kolleci - Ərtoğrol Cavid “Koroğlu” nun ilk tədqiqatçılarından biri kimi

69. Dos.Dr. Sevda SADIQOVA - Bakı Dövlət Universiteti - Təsəvvüfdə sevginin dili: lirizm və fəlsəfə

70. Şəhla XƏLİLLİ - AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu - Balkan yarımadasında türk ədəbi mühiti və Əlaəddin Sabit Bosnəvi

71. Vüsalə ZEYNALOVA - Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti - Yunus Əmrə yaradıcılığında sufizmin tərənnümü

72. Xanəmir TELMANOĞLU - Azad Azərbaycan televiziyası - İmanın və eşqin ritmi

73. Dos.Dr. Xatirə QULİYEVA - AMEA Fəlsəfə və Hüquq İnstitutu - Mir Həmzə Nigari yaradıcılığında din və əxlaq məsələləri

74. Dr. Xədicə ƏSƏDOVA - Milli Azərbaycan İncəsənəti Muzeyi - Azərbaycan incəsənətində dərviş mövzusu

75. Prof.Dr. Yeganə İSMAYILOVA - Bakı Dövlət Universiteti - Türkiyədə yaşamış Azərbaycan mühacirət ədəbiyyatının görkəmli isimlərindən biri Abay Dağlının “Dədə Qorqud” pyesi

 

MISIR KATILIMCILARI

 

76. Dr. Mohamed Ahmed MALAKA - Cairo University at Faculty of Archaeology -  Rüstem Pasha Khans in İstanbul: A Study of The Architecture History

 

KIRGIZİSTAN KATILIMCILARI

 

77. Dr. Gülbarçın Ramenovna DÜNDAR - Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi - Tatar Edebiyatında Tasavvuf

78. Dr. Janyl Myrza BAPAEVA - Kırgızistan’da Bir Mevlevî 

 

MAKEDONYA KATILIMCILARI

 

79. Prof.Dr. Rubin ZEMON – Euro-Balkan University, Skopje, Macedonia - Sufism in a Balkan multicultural context

80. Prof.Dr. Zoran MATEVSKI (Ss. Cyril and Methodius University, Faculty of Philosophy, Department of Sociology, Skopje, Macedonia); Doc.Dr. Dushka MATEVSKA (SEE University, Institute Max van der Stoel, Tetovo, R. Macedonia ) - Sufism and religious tolerance in West Balkan region

 

GÜRCİSTAN KATILIMCILARI

 

81. Elnur ALİYEV – Tbilisi Devlet Universitesi – Kafkas dillerinde dini terminoloji  

 

POSTER GİBİ KABUL EDİLENLER

 

1. Dos.Dr. Afaq RAMAZANOVA - AMEA Folklor İnstitutu - Ortaq türk mənəvi dəyərlərin bariz nümunəsi: “Arzu-Qəmbər” dastanının daşbasmaları

2. Ayişə NƏBI - Xaneyi-Vəhdətdə

3. Prof.Dr. Almaz ÜLVI (BINNƏTOVA) - AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu, Nazim Suleymanov - AMEA Folklor İnstitutu - Almas İldırımın mühacir şeirləri

4. Aygün HEYDƏROVA - Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti - İsmayıl Şıxlının “Ölən dünyam” romanında milli-mənəvi dəyərlər və milli xarakter problemi

5. Dr. Aynur İBRAHIMOVA - AMEA Folklor İnstitutu - Fikrət Qocanın yaradıcılığında mifoloji motivlər. “İstanbulda bir ceviz ağacı var” şeirində Nazim Hikmət və ağac sevgisi

6. Aytac ABBASOVA - AMEA Folklor İnstitutu - Türkiye'de yaşamış Azerbaycan muhaceret edebiyati temsilcisi: Almas Yıldırım

7. Elvin BABAYEV - AMEA Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu - Qədim Türklərdə Tək Tanrıçılıq inancı

8. Dos.Dr. Faiq ƏLƏKBƏROV - AMEA Fəlsəfə və Hüquq İnstitutu - Hüseyn Baykaranın yaradıclığında Azərbaycan Milli İstiqlalının siyasi-ideoloji təhlili

9. Dr. Kamalaxanım ASADULLAYEVA, Fəridə MIRIŞOVA - AMEA Folklor İnstitutu - Azerbaycan ve Türkiye'nin aynı isimli "Rast" muğam kalıpları

10. Dr. Fidan QASIMOVA - AMEA Folklor İnstitutu - Ümumtürk mədəniyyəti və folkloru

11. Dr. Goyerchin ABIDQIZI - AMEA Nizami adına Ədəbiyyat Muzeyi - Dahi bəstəkar Üzeyir Hacibəyovun dramaturgiyası

12. Dr. Gülbəniz BABAXANLI, Natiq MÜRSƏLOV - AMEA Hüseyn Cavidin Ev Muzeyi - Büyük türk sevdalısı Hüseyin Cavit’in fikir dünyasının gelişmesinde Istanbul mühitinin rolü

13. Gülnar OSMANOVA - AMEA Folklor İnstitutu - Çağdaş Azərbaycan nəsrində mifoloji süjet

14. Leyla KƏRİMOVA - Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universiteti - Türkiye konusunun Azerbaycan edebiyatında yansıması

15. Mərziyyə NƏCƏFOVA - AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu - Mir Hamza Seyyid Nigarinin şiirinde Karabağ konusu

16. Nərgiz YAQUBOVA - Azərbaycan Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti - Azərbaycan ədəbiyyatı nümayəndələrinin Turkiyədə fəaliyyəti

17. Dos.Dr. Nazilə ABDULLAZADƏ - Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universiteti - Hoca Ahmed Yesevi temsilçisi Seyid Mir Həmzə Nigarinin Poeziyası

18. Nərgiz QARAYEVA - Bakı Dövlət Universiteti - Ortaq kültür təmsilcisi olan Qarabağlı ədib və təsəvvüfi şəxsiyyət - Mir Həmzə Nigari

19. Dr. Nermin CAHANGİROVA - AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu - Azərbaycan Türkiyə ədəbi dostluğu

20. Nigar ASLANOVA - Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti - Müstəqillik dövrü Azərbaycan nəsrində tarixi yaddaş sosial gerçəkliklər kontekstində

21. Nigar İMAMƏLIYEVA - AMEA Folklor İnstitutu - Azərbaycan və Türkiyədə: multikulturalizm və sufizm

22. Dr. Ramil RÜSTƏMOV - AMEA Akademik Ziya Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu - Iğdir ve Azerbaycanın ortak tarihi ve arkelojik abidelerinin benzerliği (Antik ve ilk çağlara ait malzemeler esasında)

23. Sədaqət FƏTULLAYEVA - Sumqayıt Dövlət Universiteti - Almas Yıldırım

24. Şəbnəm HÜSEYNOVA - AMEA Folklor İnstitutu - Türk folklor nümunələrində rast gəlinən qarı obrazının mahiyyəti

25. Prof.Dr. Şikar QASIMOV - Azərbaycan Texniki Universiteti - Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin zənginləşməsində aşıq sənətinin rolu

26. Dr. Terane RÜSTEMOVA - AMEA Füzuli adına Elyazmalar Enstitüsü - Azerbaycan halk kültüründe petrol inançı

27. Vəfa BABAYEVA - AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu - Məmmədəli Manafzadə Sabit və türk dünyası

28. Dr. Vüsal ZÜLFÜQAROV - AMEA Rəyasət Heyətinin Elm və Təhsil İdarəsi - Azərbaycanda multikulturalizmin tədqiqi prioritet elmi istiqamət kimi

29. Vüsalə AĞAYEVA - Bakı Slavyan Universiteti - Mir Həmzə Seyid Nigarinin “ Nigarnamə”sinin bəzi dil xüsusiyyətləri

Oxunub : 4315